مهدی  تقوا
تربیت بدنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Meh.Taghva@iauctb.ac.ir
http://M-Taghva-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html